recepta na życie :)

Temat: Proszę odpowiedzcie!!!
" />Wklejam do wykorzystania artykul z GP---------------------- Gazeta Prawna 99/2004 z dnia 21.05.2004 (str. 30) WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY. TYMCZASOWE ARESZTOWANIE>> Kiedy areszt oznacza utratę pracy Przepisy kodeksu pracy wymieniają trzy zdarzenia, z mocy których dochodzi do wygaśnięcia umowy o pracę. Jednym z nich jest tymczasowe pracownika. Niewątpliwie sytuacja, w której pracownik przez dłuższy czas nie jest obecny w pracy, stanowi uciążliwość dla pracodawcy. Ma on bowiem „zablokowany” etat, a pracownik faktycznie nie świadczy w tym czasie pracy. Nieobecność pracownika spowodowana tymczasowym aresztowaniem ma szczególny charakter. Powoduje bowiem stan niepewności nie tylko co do terminu powrotu pracownika do pracy, ale rodzi też uzasadnione obawy, że pracownik może w ogóle nie kontynuować zatrudnienia. Tymczasowe
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14181Temat: witam mam problem
przy pracy ? Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują świadczenia określone w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Świadczenia ... podmiotu ponoszącego ryzyko prowadzenia zakładu pracy. Składki na ubezpieczenia wypadkowe zasilają fundusz wypadkowy, z którego wypłacane są świadczenia określone w ustawie wypadkowej, w tym jednorazowe odszkodowanie czy renta z tytułu niezdolności do pracy. W razie zaistnienia wypadku przy pracy może się okazać, że świadczenia, które pracownik otrzymał na podstawie ustawy wypadkowej od ZUS, nie pokrywają poniesionej przez pracownika szkody. W tym przypadku pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania uzupełniającego, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Na taką możliwość wskazuje orzecznictwo Sądu Najwyższego (np. wyrok SN z 29 lipca 1998 r. II UKN 155/98). Pracodawca ... udowodnić istnienie szkody, związek przyczynowy pomiędzy powstaniem szkody a zdarzeniem stanowiącym wypadek przy pracy oraz - z reguły - winę pracodawcy. W przypadku wypadków przy pracy zawinionym działaniem lub zaniechaniem pracodawcy ... się pracownik od pracodawcy na podstawie kodeksu cywilnego, ma charakter uzupełniający. Oznacza to, że pracownik może wystąpić z takim żądaniem dopiero po uzyskaniu świadczeń przysługujących na podstawie ustawy wypadkowej. Niezależnie od świadczeń przysługujących pracownikowi na podstawie ustawy wypadkowej pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania na podstawie kodeksu pracy. Zgodnie z art. 2371 par. 2 k.p. pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych. Źródło: GP Artykuł z dnia: 2008-04-18 Autor: Agnieszka Lechman-Filipiak
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=6440


Temat: W oparach absurdu
moją pensję o 800zł brutto. To była jedyna podwyżka na przestrzeni 6 lat pracy. Zobaczmy zatem, jak kształtowała się wysokość Pana wynagrodzenia na przestrzeni ostatnich lat - najlepiej to sprawdzić sięgając ... TUTAJ Zatem, od 2003r. do 2007r. Pana wynagrodzenie wzrosło o 24.798,92zł, tj. o blisko 25% Wróćmy jednak do meritum tego wątku wyrywkowo przywołany artykuł z Kodeksu pracy nie wyjaśnia problemu. Moim zdaniem jest zupełnie inaczej. Zarówno Pan, jak i wszystkie osoby piastujące funkcje kierownicze w Urzędzie Gminy Brwinów podpisując umowę o prace godziliście się z możliwością pracy po godzinach, wynikającą z przepisów Kodeksu Pracy, w szczególności: Art. 1514. § 1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (...)
Źródło: forum.brwinow.pl/viewtopic.php?t=975


Temat: OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM
" />tu też mam inne zdanie- wklejam artykuł do wykorzystania (zmiana od 2004r.)Monitor prawa pracy i ubezpieczeń 13/2004 z dnia 01.07.2004 (str. 21) Kto jest objęty ochroną przedemerytalną? PROBLEM Zatrudniam na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony pracownika w wieku 62 lat, posiadającego łącznie 23 lata pracy, oraz pracownicę w wieku 54 lat, posiadającą 29 lat pracy. W związku z redukcją ... przysługujących w obniżonym wieku. Taką interpretację przyjmowano w związku z poprzednim brzmieniem art. 39 Kodeksu pracy, w myśl którego pracodawca nie mógł wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakowało nie więcej ... w wieku 55 lat, posiadającej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, jeżeli nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego), nie będzie objęta ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Przyjąć można, odnosząc się ... rozwiązania umowy o pracę już w czasie trwania tego okresu. Podstawa prawna: • art. 39 Kodeksu pracy, • art. 27, art. 32, art. 34, art. 40, art. 46 ustawy z 17...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28733


Temat: Praca po godzinach, czyli jak pogodzić dwie prace.
oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego."." Chciałbym zobaczyc gdzie są złożone takie oświadczenia. Podam forumowiczom jeszcze jeden przykład inspektor nadzorujący pracę osk w O......... ( Warmińsko-Mazurskie), dorabia jako instruktor jazdy w szkole swojej żony sam sobie wydał legitymację instruktora. Czy nie jest paranoją aby kierowca, który ma ograniczony czas pracy do 9 godzin ... o ustosunkowanie się do naszych zastrzeżeń. Na koniec zacytuję wam jeszcze jeden artykuł z konstytucji " Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze...
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=1064


Temat: Dziwna sytuacja i potrzebne dokumenty do zatrudnienia
" />Znalazłem ciekawy artykuł. Całe zamieszanie przez biurokrację. Ile badań lekarskich potrzebuje kierowca? W większości firm transportowych brakuje kierowców. Wielki popyt na ich pracę powoduje też wśród nich dużą rotację. W ... się całkiem spore. Dlatego też warto wiedzieć, czy wstępne badania lekarskie dla kierowców są wymagane czy też nie. Niejasności wynikają ze wzajemnej sprzeczności przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o transporcie drogowym. Co mówi kodeks pracy... Zgodnie z art. 229 § 1 kodeksu pracy, obowiązującym wszystkich pracowników, osoby przyjmowane do pracy obowiązkowo podlegają wstępnym badaniom lekarskim. Badania te odbywają się na koszt pracodawcy, ... do pracy żadnego pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. ...a co ustawa transportowa Jednocześnie jednak ustawa o transporcie drogowym z uwagi na charakter wykonywanej przez kierowców pracy przewiduje, że muszą oni poddawać się dużo bardziej rygorystycznym badaniom lekarskim niż zwykli pracownicy. Muszą oni bowiem poddać się badaniom, które obejmują dodatkowo ustalenie istnienia lub ... lat, a po ukończeniu 60 roku życia – co 30 miesięcy. Ile razy badać kierowcę Firma transportowa zatrudniając nowego kierowcę często spotyka się z sytuacją, gdy kandydat do pracy posiada ważne pięcioletnie badania lekarskie i psychologiczne, wymagane ustawą o transporcie drogowym. Powstaje więc pytanie, czy pomimo tego jest konieczność wysyłania takiego pracownika na wstępne badania lekarskie zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Odpowiedź ... spełnieniem obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 1 i 2 kodeksu pracy. Skoro tak, to w mojej ocenie kierowcy posiadający ważne pięcioletnie badania lekarskie i psychologiczne, przy przyjmowaniu do nowej pracy nie muszą być dodatkowo kierowani na wstępne badania lekarskie. Trzeba jednak zaznaczyć, że wśród urzędników nie ma co do tego zgody. Uzyskałem bowiem całkowicie sprzeczne interpretacje powyższego problemu zarówno w Inspekcji Transportu Drogowego, jak i w Inspekcji Pracy. Brak jednomyślności jest posunięty do tego stopnia, że jeden Okręgowy Inspektorat Inspekcji Pracy...
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=18514


Temat: ''Inspekcja Transportu Drogowego''
" />Przeglądając dzisiaj rano wiadomości natknołem się na artykuł potwierdzający paradoksy które się u nas często zdarzają, często bywa tak, że najpierw się coś stworzy i wprowadzi w życie a z ... Drogowego dotyczą najczęściej naruszeń przepisów o czasie pracy kierowców, w tym naruszeń związanych z tzw. wykresówkami (tarczkami tachografu). Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym suma kar pieniężnych nałożonych na przewoźnika podczas jednej kontroli nie może przekroczyć 15.000 zł w przypadku kontroli drogowej oraz 30.000 zł w przypadku kontroli całego przedsiębiorstwa przewoźnika. W praktyce najwyższe kary nakładane są na przewoźników po przeprowadzeniu kontroli ... towarów niebezpiecznych; 3. o czasie pracy kierowców; 4. o odpadach; 5. o ochronie zwierząt; 6. o ruchu drogowym oraz w zakresie ochrony środowiska, okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ... przepisów wspólnotowych, w tym zwłaszcza Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 dotyczącego czasu pracy kierowców oraz Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 regulującego zagadnienia wykresówek i tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Stanowisko to ... 2004 r. – 20 grudnia 2005 r. i minął już termin na wniesienie odwołania, sprawa nie jest wcale stracona. Otóż zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego istnieje realna możliwość żądania stwierdzenia...
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=175


Temat: jak powinny wyglądać informacje dodatkowe dotyczące zatrudn
Pracy i Polityki Społecznej. Umowa o pracę powinna określać: strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz pracy i płacy, w szczególności rodzaj i miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i termin rozpoczęcia pracy (art. 29 par. 1 k.p.). Składnik wynagrodzenia w umowie Przed 1 stycznia br. nie było ustawowego obowiązku wskazywania w umowie o pracę składników wynagrodzenia (należało określić jedynie samą wysokość wynagrodzenia), oraz wymiaru czasu pracy. W obecnym stanie prawnym pracodawca musi więc dokładniej formułować treść umów o pracę. Obowiązek określenia w umowie o pracę wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, zostanie spełniony wtedy, gdy pracodawca wskaże składniki wynagrodzenia, przysługujące pracownikowi na podstawie przepisów o wynagradzaniu, obowiązujących wyłącznie u niego (np. na podstawie układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania). Nie jest wymagane, aby pracodawca wskazywał w umowie o pracę te składniki wynagrodzenia, do których prawo przysługuje pracownikowi z mocy ustawy (np. dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej – o ile pracodawca wypłaca te dodatki wyłącznie na zasadach i w wysokości określonej przepisami kodeksu pracy), a także dodatków do wynagrodzenia przysługujących na podstawie innych niż kodeks pracy ustaw – np. do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastej pensji). Podobnie należy uznać, że nie trzeba określać wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia ... W razie pracownika na część etatu umowa o pracę zawarta z nim musi zawierać dodatkowy element. Mianowicie ustalenie dotyczące dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których ... rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ... etatu nie może powodować ustalenia warunków pracy lub płacy tego pracownika w sposób mniej korzystny niż w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie narusza tego zakazu uwzględnienie proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika. Zapis taki oznacza, że pracownik zatrudniony np. na 1/3 etatu nie ... ma obowiązek w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę poinformować o: obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, musi dodatkowo poinformować pracowników o: porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, przyjętym u niego sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Obowiązek poinformowania pracownika o wskazanych powyżej pozaumownych warunkach wynika z konieczności dostosowania prawa pracy do wymogów Dyrektywy Nr 91/533/EWG z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy podania pracownikowi do wiadomości warunków jego umowy o pracę lub stosunku pracy. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2004 r. termin na przekazanie im informacji o pozaumownych warunkach upływa 30 czerwca 2004 r. Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy Pracodawca powinien pamiętać, że nie wszystkich pracowników obowiązują normy czasu pracy określone w kodeksie pracy (czyli 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa). Część pracowników, na podstawie przepisów innych ustaw, uprawniona jest do niższych norm czasu pracy – dotyczy to np. pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do ... odpowiedni przepis ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo opracuje samodzielnie stosowną informację. Kodeks pracy określa tylko jedną dobową normę czasu pracy (8 godzin), dlatego wszyscy pracownicy, którzy podlegają pod kodeks pracy, powinni otrzymać informację o obowiązującej ich 8-godzinnej dobowej normie czasu pracy. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są zatrudniani na część etatu i mają pracować np. po 4 godziny na dobę, jak i pracowników pracujących w równoważnych systemach czasu pracy po 12, 16 lub 24 godziny na dobę. Cztery, dwanaście, szesnaście czy dwadzieścia cztery godziny pracy na dobę – to nie są normy czasu pracy, ale wymiary czasu pracy, których nie wykazuje się w informacji o pozaumownych warunkach
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13931


Temat: Oświadczenia majątkowe radnych - arogancja nowej władzy ?
...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=14111