recepta na życie :)

Temat: Dywidenda zagraniczna PIT-38 a PIT/ZG -czy potrzeba? -UPDATE
30b..., 30c..., 30e.... ustawy", a ja w PIT-38 wykazuję podatek od dywidendy na podstawie w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy Czy ktoś ma inne zdanie w tej materii?
Źródło: pit.dobry.pl/forum/viewtopic.php?t=2496Temat: Handel 1 listopada, a dokument kp 0207
" />USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z dnia 25 września 2007 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 151/9 dodaje się art. 151/9a w brzmieniu: "Art. 151/9a. 1. Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona. 2. Przepis ust. 1 stosuje się także, jeżeli święto przypada w niedzielę. 3. Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności."; 2) w art. 15110 w pkt 9 uchyla się lit. a; 3) w art. 15111 w § 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 1519a ust. 3 i art. 15110 pkt 1-9, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:". Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. -i wszystko jasne. Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=43103


Temat: Do AKRIM (16912)
9a wyżej powołanej ustawy. ma je w każdej chwili.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17343


Temat: Jaka metode przyjac
27 ust. 9 i 9a. TAK WIĘC NIE MOŻESZ SOBIE NICZEGO WYBRAĆ, ALE MUSISZ ROZLICZYĆ SIĘ W/W METODĄ.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=33622


Temat: RMUA
" /> -------------------------------------------------------------------------------- Czy płatnicy składek mają obowiązek przekazywania ubezpieczonym raportów ZUS RMUA? Zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. ... dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA lub w innej formie, jednak przy zachowaniu wymagań określonych w art. 41 ust. 8, 8a i 9a wyżej powołanej ustawy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18428


Temat: URSUS TRZECIA SIŁY PIŁKI NOŻNEJ W WARSZAWIE -ZRÓBMY TO RAZEM
USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH [ art. 18 ust. 1 pkt 1], MOŻNA PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ NA SPOŁECZNIE UŻYTECZNE CELE, W TYM NA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO. PODKREŚLAMY, ŻE KLUB SPORTOWY...
Źródło: czerwiec1976.ursus.warszawa.pl/forum/viewtopic.php?t=617


Temat: Przekaż podatek w niepaństwowe ręce!!!!!!!!!!!
... 2005 r. Druga mozliwość to nowe rozwiązanie ustawy o pod. doch od os. fiz. (art. 27d ust. 1) umożliwiające przekazanie 1 % obliczenego podatku na rzecz organizacji posiadającej status organizacji pożytku...
Źródło: 78.46.87.150/~polonia/forum/viewtopic.php?t=1889


Temat: skrócenie stażu na mianowanego
" />Troszkę namieszałaś - ustawa określa lata przy 9a3 ale czy tu określa?: Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9425


Temat: Perypetie z awansem zawodowym - cofnięta teczka
" />Niestety, ale mianowanie w momencie wejścia awansu, a nie byłaś wtedy zatrudniona przeszło koło nosa na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw 3. Nauczyciele spełniający wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, zatrudnieni na podstawie mianowania przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego: 1) z dniem ponownego zatrudnienia w przedszkolu, szkole, placówce oraz innej jednostce organizacyjnej wymienionej w art. 1 ust. 1 i w ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli przerwa w zatrudnieniu nie przekracza 5 lat, Co do rozpoczęcia awansu: Przyznano ci kontraktowego na podstawie KN: art. 9a.3. Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4. a na p[odstawie art. 9d musiałaś przepracować jako kontraktowy 2 lata Wszystko potoczyło się zgodnie z przepisami, gdybyś...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9049


Temat: Co z podwyżkami dla asystentów?
Kalugul, art. 66 ust. 4 ustawy. http://orkpdfa.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/ ... file/946_u. Ustawodawca jednoznacznie i wyraźnie skrócił okres dla obecnych asystentów do 3 lat. Chodzi tu o egzamin w dotychczasowej postaci, tj. w sądzie ... roku aplikacji ogólnej i 4 lat pracy, aby zostać dopuszczonymi do egzaminu - art. 60 pkt. 17 lit. b. Ustawy (nowy art. 155 par. 7 Prawa o ustroju sądów powszechnych). Będzie to nowy rodzaj egzaminu - w Krajowej Szkole. Aby zostać powołanym na stanowisko sędziego trzeba pracować 6 lat 9a więc ca. 3 lata po egzaminie) -art. 65 ust. 4 pkt 2 ustawy. Uważam, iż to bardzo dobre rozwiązanie. Po ca. 3 - 3, 5 latach każdy asystent będzie wiedział, czy zdał egzamin i ma szanse w sądownictwie. Dotąd było to 6 lat....
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=456


Temat: Dlaczego nikt nic z tym nie robi?
... którym jest przeprowadzany egzamin maturalny. Z tego co wiem, to do dziś nic się w tej ustawie na ten temat nie zmieniło.I skoro ja w tym roku szkolnym zdaję maturę, to...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=1392


Temat: Działalność gospodarcza - niższy podatek, ale większe ryzyko
... tych zaliczek Ograniczenia wynikają też z art. 13, który wskazuje, że przychodami z działalności wykonywanej osobiście są min. przychody z uprawiania sportu oraz przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=941


Temat: Panie Przewodniczący
... obowiązującym go rozkładem czasu pracy, USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 26 lipca 2010 r. 43 c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w...
Źródło: nszzfsg.org/forum/viewtopic.php?t=2037


Temat: Sukces ojca Rydzyka - gorące źródła w Toruniu...
Panie Vilkołaku, jest grubo po północy, więc może powyjemy jeszcze do Księzyca, bo: W myśl ustawy o prawie energetycznym Art. 9a. przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem sprzedające tę energie odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP jest obowiązane, w zakresie określonym w przepisach wydanych na pods ust.10 1) uzyskac i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia z kogeneracj o których mowa w art. 9i ust. 1, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium RP ( a tu szczegółowa nowelizacja Ministra i opłata eksploatacyjna 26 gr za 1 m3 wydobytej wody termalnej) albo: 2 ) uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w ust. 2 Opłata zastępcza oblicza się wg wzoru: Oz=Ozjx(Eo-Eu) ... podstwaie ust. 10, do zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źródłach energii znajdujących się na terytorium RP. Masło maślane Nic tylko się pochlastać...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=9914


Temat: Poprawnie sformułowany wniosek????
... /art.9a ust.3.- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, rozdz. 3a Awans zawodowy nauczycieli/. Proszę o określenie zasad i sposobu odbywania stażu, terminu jego zakończenia oraz zapewnienie jego prawidłowego...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9398


Temat: Nowe Prawo Lista (z prośbą o potwierdzenie) ustaw, które zostały/zostaną wcielone
innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.5)), w ... pisałem. Urzędnik otrzyma prawo odebrania dziecka bo dostało ono klapsa - "uderzenie otwartą ręką". Ad. "Ustawa antyhazardowa" Tu będzie znacznie prościej. Pytasz dlaczego nie będę mógł zagrać na pieniądze z kolegami? Odpowiedź: Art. 14. 1 Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry. Podsumowując. Podałem punkty ustaw, których się tak domagałeś. ... to elementy wychowania dzieci. Ta cała masa normalnych ludzi jest tymi ustawami ubezwłasnowolniana - zamieniana w stado baranów. PS. Przyczyną patologii w rodzinach jest najczęściej bieda. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=28266


Temat: ustawa przeciw biciu dzieci
5 marca Sejm RP ma przyjąć nowelizację Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - (tekst ustawy: tutaj) , która narusza podstawowe wolności obywatelskie Jej założenia to m.in.: 1) Pracownik socjalny będzie miał prawo odebrać dziecko z rodziny, i to bez wyroku sądu. (art. 12a ustawy) 2) W każdej gminie powstaną zespoły monitorujące nie tylko rodziny, w których występuje przemoc, lecz także przemocą zagrożone. Do ich uprawnień należeć będzie m.in.: zbieranie i przetwarzanie wrażliwych danych (takich jak np. przebyte choroby) o sprawcach przemocy i ich rodzinach, bez ich zgody (!) (art. 9a,9b,9c ustawy) 3) ... edukacji, służby zdrowia, będzie gromadziła dane o rodzinie, obradowała o sposobach rozwiązania jej problemów i wdrażała je w rodzinach. (art. 9d ustawy) 4) Rozszerza się definicję przemocy na takie zachowania jak ... sytuacji gdy nie ma ani ministra ds. rodziny, ani nawet programu polityki rodzinnej. Ustawodawca przewiduje (w pierwszych zdaniach uzasadnienia do ustawy - tekst: tutaj, że problem przemocy dotyczy połowy rodzin w Polsce. Oznacza to, że społeczeństwo ma zostać objęte systemem inwigilacji, poza kontrolą wymiaru sprawiedliwości. Przepisy ustawy są niezgodne z Konstytucją RP, która mówi Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. (art. 47) ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu (art. 48 ust. 2) Przepisy są niezgodne z prawem międzynarodowym. Konwencja o prawach dziecka ONZ, mówi w art. 9: 1. Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od...
Źródło: obcasy.pl/forum/viewtopic.php?t=10668


Temat: nowa ustawa o przemocy w rodzinie
" />5 marca Sejm RP ma przyjąć nowelizację Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , która narusza podstawowe wolności obywatelskie Jej założenia to m.in.: 1) Pracownik socjalny będzie miał prawo odebrać dziecko z rodziny, i to bez wyroku sądu. (art. 12a ustawy) 2) W każdej gminie powstaną zespoły monitorujące nie tylko rodziny, w których występuje przemoc, lecz także przemocą zagrożone. Do ich uprawnień należeć będzie m.in.: zbieranie i przetwarzanie wrażliwych danych (takich jak np. przebyte choroby) o sprawcach przemocy i ich rodzinach, bez ich zgody (!) (art. 9a,9b,9c ustawy) 3) Na podstawie jednego ... będzie gromadziła dane o rodzinie, obradowała o sposobach rozwiązania jej problemów i wdrażała je w rodzinach. (art. 9d ustawy) 4) Rozszerza się definicję przemocy na takie zachowania jak m.in.: jednorazowe albo ... ministra ds. rodziny, ani nawet programu polityki rodzinnej. Ustawodawca przewiduje (w pierwszych zdaniach uzasadnienia do ustawy , że problem przemocy dotyczy połowy rodzin w Polsce. Oznacza to, że społeczeństwo ma zostać objęte systemem inwigilacji, poza kontrolą wymiaru sprawiedliwości. Przepisy ustawy są niezgodne z Konstytucją RP, która mówi Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. (art. 47) ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu (art. 48 ust. 2) Przepisy są niezgodne z prawem międzynarodowym. Konwencja o prawach dziecka ONZ, mówi w art. 9: 1. Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem...
Źródło: wielodzietni.net/viewtopic.php?t=3383


Temat: [E61] Kto przerbaiał PKW - LKW
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. jak i mniejszą niż wyliczona wzorem (dla 5 miejsc siedzących wraz z kierowcą) określonym w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca ... typu samochodu wynikało uprawnienie z którego podatnik wywodzi, że ładowność tego samochodu jest wyższa niż określona w powołanych wyżej przepisach a w szczególności art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z ... zmieniona liczba miejsc siedzących na 4 lub 5, zależnie od ładowności i nadal samochód zostanie ciężarówką. Ważne żeby był nią przy sprowadzaniu go do Polski. Art. 25. 1. Obniżenia kwoty lub ... w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika. Co do przepisów związanych ze zmianą liczby miejsc jest tak: § 9a. W samochodzie ciężarowym kategorii N1 o...
Źródło: bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=116275


Temat: pytanie o instytucje
" />A oto i wspomniane opracowanie: ">4.Zasada legalności i 5.Zakres związania administracji publicznej prawem Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art.2.Ust.3. (odwołanie do ustawy o własności lokali) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Art.8b. Ust.2. (odwołanie do prawa o stowarzyszeniach) 6.Zakaz retroacji w prawie administracyjnym i wyjątki od tej zasady Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne Art.204. Ust.2 9.Decentralizacja administracji publicznej Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Art.67. Ust.1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Art.32. Ust.1. 10.Pojęcie nieokreślone(nieostre) w prawie administracyjnym Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Art.11. Ust.2.Pkt.5 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Art.11. Ust.1.Pkt.4 11.Uznanie administracyjneUstawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art.5.Ust.1a. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art.8a.Ust.1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne Art.98. Ust.3. (?) 18.Wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne Art.13. Ust.9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne Art.3. Ust.3. 24.Aparat pomocniczy organu Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Art.45.Ust.1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne Art.90. Ust.2. 26.Zakres działania organu administracji publicznej Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Art.11-14. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne Art.90. 32.Akty administracyjne wewnętrzne Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Art.18. Ust.21. (organizacja wewnętrzna. <nie jestem pewien, czy to nie przykład aktu obłożonego zleceniem ) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne Art.90. Ust.1-4. (byłbym wdzięczny gdyby ktoś to potwierdził) 33.Akty administracyjne zewnętrzne Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art.4. całość Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne Art.21a. Ust.1 (nałożenie obowiązku) 34.Akty konstytutywne Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art.5.Ust.1.całość (nałożenie obowiązku utrzymania czystości na właściciela) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art.9a.Ust.1. (nałożenie obowiązku) 36.Akty warunkowe Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Art.27f. Ust.2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Art.33. Ust.1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art.9.Ust.2 37.Akty obłożone zleceniem Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Art.11.Ust.1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne Art.3. Ust.3. 38.Akty ograniczone terminem Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne Art.127. Ust.1-5. (sporo terminów) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art.9.Ust.1b. (zezwolenie na czas oznaczony) 39.Czynności materialno-teczniczne Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art.3.Ust.3.Pkt.1-3 (konieczność prowadzenia ewidencji) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne Art.66a. Ust.1. i Art.2.Ust.7 (kolejna ewidencja) A, podziele się, nie będę żydził. W końcu to nie wyścigi - wszyscy możemy zdać To moja własna praca, byłbym wdzięczny, gdyby ktoś to...
Źródło: 212.33.71.181/forum/viewtopic.php?t=859