recepta na życie :)

Temat: Rozliczenie z pracy w NL w polskim US
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów: 1) prowadzili: − pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, − działy specjalne produkcji...
Źródło: forum.niedziela.nl/viewtopic.php?t=8298Temat: Kwalifikacja wynagrodzenia członka zarządu
Zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik (wspólnota mieszkaniowa) dokonując wypłat tych należności, ma obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9, oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy. W przypadku, gdy członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie zawarli umów cywilnoprawnych, do których mają zastosowanie przepisy art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz zostali powołani na podstawie art. 20 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali, to wynagrodzenie członków zarządu należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym stanie faktycznym wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń, jednakże po zakończeniu roku, zgodnie z art. 42a ma obowiązek ... członkowie zarządu wspólnoty są obowiązani uwzględnić, zgodnie z art. 45 cytowanej ustawy, w rocznym zeznaniu podatkowym.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=116


Temat: kolejny obcy prezydentem Warszawy :(
MC wrote:[color=blue][color=green] przypominam, ze zgodnie z przepisami, podatki nalezy rozliczac w US wlasciwym nie dla miejscu zameldowania a dla miejsca zamieszkania.[/color] Z jakimi przepisami?[/color] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45 ust. 1b -- ../ premax ../ [email]premax@hot.pl[/email] ../ koniec i bomba, a kto czytal ten traba. w.g.
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=1377


Temat: kolejny obcy prezydentem Warszawy :(
Użytkownik "Przemyslaw Popielarski" <premax@hot.pl napisał w wiadomości news:44b6cf43$1@news.home.net.pl... [color=blue] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45 ust. 1b[/color] Dzięki, rzeczywiście jest taki paragraf, chociaż literka "b" świadczy o tym, że był on dopisany później do właściwej ustawy. Na dodatek określenie "miejsce zamieszkania" niczego konkretnego nie oznacza, więc mogę sobie je dowolnie wybrać i płacić...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=1377


Temat: 1% podatku za 2007
resztę zrobi Urząd Skarbowy. Dokładnie. "Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów...
Źródło: forum.bieszczady.info.pl/showthread.php?t=4066


Temat: "Jeśli podatku od lokaty nie pobierze bank, zapłaci go podatnik"
  Użytkownik "poniek" <poniek@onet.eu napisał w wiadomości news:hctubl$1q4$1@achot.icm.edu.pl... Witam, Art. 30a Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 31 października 2009 r.) Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: .... 3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną Z dyskusji na onecie: 1) " Art. 45.3b. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika" -...
Źródło: sukcesfinansowy.pl/showthread.php?t=4306


Temat: Rozporządzenie Ministra Finansów
Rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 października 2005 r. w sprawie określenia nowych tytułów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 146 z dnia 5 października 2005 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ... - podatek od darowizn 25 % 12) Panny w mini - podatek od widowisk 80 % 13) Spółkujący w krzakach - podatek leśny i gruntowy 45 % 14) Spółkujący w samochodzie ... 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przychodów osiąganych od 01.01.2005 r. PREMIER RADY MINISTRÓW Kazimierz Marcinkiewicz
Źródło: szalik.nazwa.pl/fightclub/forum/viewtopic.php?t=1542


Temat: RozporzÂ?dzenie MINISTRA FINANS??W
RozporzÂ?dzenie MINISTRA FINANS??W z dnia 4 paÂ?dziernika 2005 r. w sprawie okreÂ?lenia nowych tytuÂ???w podatkowych podatku dochodowego od os??b fizycznych (Dz.U. Nr 146 z dnia 5 paÂ?dziernika 2005 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os??b fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ... HIV - podatek od darowizn 25 % 12) Panny w mini - podatek od widowisk 80 % 13) Sp??Â?kujÂ?cy w krzakach - podatek leÂ?ny i gruntowy 45 % 14) Sp??Â?kujÂ?cy w...
Źródło: mbscp.kylos.pl/forum/viewtopic.php?t=1405


Temat: Kawal:)
Rozporzadzenie MINISTRA FINANSOW z dnia 4 pazdziernika 2005 r. w sprawie okreslenia nowych tytulow podatkowych podatku dochodowego od osob fizycznych (Dz.U. Nr 146 z dnia 5 pazdziernika 2005 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ... HIV - podatek od darowizn 25 % 12) Panny w mini - podatek od widowisk 80 % 13) Spolkujacy w krzakach - podatek lesny i gruntowy 45 % 14) Spolkujacy w ... § 3. Zarzadzenie wychodzi w zycie z dniem ogloszenia i ma zastosowanie do przychodow osiaganych od 01.01.2006 r. PREMIER RADY MINISTROW Kazimierz Marcinkiewicz
Źródło: lobuziak.pl/forum/showthread.php?t=96


Temat: umowa o dzieło - rozliczenie sie
[cytat:3f4iq0qd]W przypadku zatrudnienia przy budowie budynku mieszkalnego osoby fizycznej, zastosowanie znajduje art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej ?ustawą? który stanowi, że podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników m.in. z tytułu osobiście wykonywanej działalności np. artystycznej, literackiej, ... wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. Umowa zlecenie lub umowa o dzieło zawarta pomiędzy osobami fizycznymi zakwalifikowana została do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 i 9 ustawy. W świetle art. 44 ust. 3a ustawy zleceniobiorca będący podatnikiem będzie zobowiązany wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19 ... podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania podatników, deklaracje według ustalonego wzoru ? PIT-53. Zgodnie z art. 45 ust. 1 i 4 ustawy, podatnik ten będzie zobowiązany złożyć urzędowi skarbowemu zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym według ustalonego wzoru w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku i wpłacić w tym terminie...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=3827


Temat: Babcia na diecie !!!!!!!!!!
... 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przychodów osiąganych od 01.01.2010 r.
Źródło: dieta.pl/grupy_wsparcia/showthread.php?t=3713


Temat: kawały
Rozporz ądzenie MINISTRA FINANS “W z dnia 29 pa ździernika 2004 r. w sprawie okre ślenia nowych tytućów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z dnia 30 pa ździernika 2004 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr ... % 13) Spóćkuj ący w krzakach - podatek le śny i gruntowy 45 % 14) Spóćkuj ący w samochodzie - podatek drogowy 25 % 15) Te ściowe - podatek od nakćadów ... 3. Zarz ądzenie wychodzi w życie z dniem ogćoszenia i ma zastosowanie do przychodów osi ąganych od 01.01.2005 r. MINISTER FINANS “W (-) dr Mirosćaw Gronicki
Źródło: forum.wejher.com/viewtopic.php?t=22


Temat: 1% podatku
nowe zasady dotyczące przekazywania 1%: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 217 z dnia 29.11.2006 r., poz. 1588 Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: (...) 50) w art. 45: (...) f) po ust. 5b dodaje się ust. 5c-5g w brzmieniu: "5c. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ust. 5g, kwotę ... ust. 5g, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, traktuje się na równi ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 5c. 5e. Przekazania kwoty, o której mowa w ust. 5c, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego - po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego - dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 5f. 5f. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 5c, następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem ... Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego; w wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów ... wyrobami."; [ Dodano: 2007-12-07, 07:49 ]
Źródło: sandecja.org/forum/viewtopic.php?t=1322


Temat: CZad !!!!!
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, ... wirusa HIV - podatek od darowizn 25 % 12) Panny w mini - podatek od widowisk 80 % 13) Spółkujący w krzakach - podatek leśny i gruntowy 45 % 14) Spółkujący ... % § 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przychodów osiąganych od 01.01.2006 r. PREMIER RADY MINISTRÓW Kazimierz Marcinkiewicz _____________________________________________________________________
Źródło: dieselteam.pl/forum/viewtopic.php?t=587