recepta na życie :)

Temat: Zdarzenie losowe a zobowi?zanie w kwestionariuszu zgłoszenio
je?liby traktować 250 euro jako karę umown?, a warto?ć szkolenia jest zbliżona do tej kary, to można od biedy bronić się Kodeksem Cywilnym (zakładaj?c, że podpisanie zgłoszenia to zawarcie umowy) dokładnie art. 385 ust. 17 385. W razie w?tpliwo?ci uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi s? te, które w szczególno?ci: 17) nakładaj? na konsumenta, który nie wykonał zobowi?zania lub odst?pił od umowy,...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=2554Temat: Rejs z Academią Nautica i Witoldem Chocholakiem to pomyłka.
Problem w tym że zwyczaj jest taki że każdy usługodawca zabezpiecza się milionem takich zapisów i niestety w razie czego jesteśmy przegrani. Kompletna nieprawda Stosownie do przepisów kodeksu cywilnego, postanowienia umowy ... tego dość niejasnego sformułowania w kolejnym artykule jest przykładowe wyliczenie tzw. niedozwolonych klauzul umownych. Zapraszam do lektury art. 385 ze znaczkami 1, 2 i 3 naszego kodeksu cywilnego, bo dobrze jest...
Źródło: sailforum.pl/viewtopic.php?t=3263


Temat: Sprzątanie części wspólnej wliczone do administrowania ?
Skoro jednak taki zapis się pojawi to co? Zastosowanie ma wówczas art. 385(1) kodeksu cywilnego: § 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4810


Temat: Prąd - pozyczany od sąsiada - jak się rozliczać ?
... dobrymi obyczajami - art. 385(1) kodeksu cywilnego).
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=63050


Temat: Niewłaściwa klauzula w regulaminie sklepu internetowego i pozew, jak uniknąć procesu?
... mariachi Zgodność z Art. 385[1] §1 Wskazane przez Powoda postanowienia nie spełniają żadnej z czterech przesłanek ‟ niedozwoloności” kumulatywnie wymaganych przez przepis art.385[1] §1 Kodeksu cywilnego, tj: 1) nie kształtują praw i...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=53938


Temat: postanowienia umowne kontra 385.1 kc
postanowienia umowne kontra 385.1 kc   Witam, Mam pytanie, czy punkt w umowie konsumenta z zakładem energetycznym, w którym zakład informuje, że pisma ( w tym również wezwania do zapłaty) będą wysyłane listami zwykłymi, jest zgodny z prawem? Przede wszystkim chodzi mi o odniesienie do art. 385 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego i ewentualną interpretację sądu, czy nastąpiło skuteczne doręczenie? Pzdr
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=33097


Temat: NBox - zepsuty pilot
... innego zestawu w punkcie obsługi i dołączyć do niego pisemną informację o tym. Zgodnie Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (z późn. zm.): Cytat: Art. 385^3. W...
Źródło: nhdtv.pl/forum/showthread.php?t=4279


Temat: URZĘDOWSKI - UWAGA !!!
i dalsze, ustawa z 27 lipca 2002 o szczególnychg warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego art. 2 ust 2 i w zasadzie wszystkie przepisy tej ustawy, ustawa o ochronie...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=19309


Temat: Opłata za obsługę nieterminowej spłaty kardy kredytowej i nie tylko
są niedozwolone, ale za takie należy je uważać, jeżeli po zastosowaniu kryteriów określonych art. 3851 § 1 k.c. istnieją wątpliwości czy są to klauzule dozwolone. Oznacza to więc, iż możliwe jest...
Źródło: sukcesfinansowy.pl/showthread.php?t=4691


Temat: zwrot kosztów w przypadku uniewinnienia
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim ogranicza możliwość przyznania osobie uniewinnionej w sprawie z oskarżenia publicznego zwrotu kosztów wynagrodzenia obrońcy jedynie do "uzasadnionych wypadków" jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji. W postępowaniu karnym zasadą staje się zwrot kosztów obrońcy z wyboru w wypadku wydania ... wynikających dla obywatela z faktu jego niesłusznego oskarżenia i prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego. Sejm zareagował już na wyrok TK i wprowadził poprawkę do przepisu art. 632 Kodeksu postępowania karnego. Było tak: Art. 632. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania koszty procesu ponosi: 1) (385) w sprawach z oskarżenia prywatnego - oskarżyciel prywatny, a w razie ... z wyjątkiem należności adwokackich z tytułu występowania w sprawie obrońcy lub pełnomocnika z wyboru; w uzasadnionych wypadkach sąd jednak może przyznać zwrot całości lub części wynagrodzenia jednego obrońcy. jest tak: Art. ... należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze pełnomocnika przez pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego albo inną osobę, a także z tytułu obrony oskarżonego w sprawie, w której...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=7155


Temat: Overlord, oskipelikan
Rozprawa sądowa nr AR-04 1. Strona powodowa: prokurator nanua 2. Strona pozwana: Overlord, oskipelikan 3. Pełnomocnik powoda: brak 4. Charakter sprawy: Sprawa Karna 5. Zarzuty: Multikonto: Art 33 pkt 4 KK Nielegalne przekazanie majątku: Art 32 pkt 10 KK 6. Wnioski dowodowe: Przelew środków od gracza Overlord Data operacji 2008-05-20 16:03:40 Nazwa operacji Przelew przychodzący od <b overlord</b . Tytułem:<br <i Oddaje </i Kwota operacji 15100 Dane o graczu Overlord Rejestracja z IP 83.10.179.191 Data rejestracji 2008-05-15 15:26:40 Saldo konta -1500.00 Doświadczenie 385 Praca Ostania aktywność 2008-05-25 10:28:48 Logowania: 2008-05-25 10:28:1783.6.77.183(aawr183.neoplus.ad... 2008-05-23 22:14:0889.231.161.2(host-89-231-161-2... ... stronom w sprawie o: 1. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POWAGI: Za naruszenie powagi sądu przez niewłaściwe zachowanie się na sali sądowej obu stron, mogą zostać ukarani grzywną do 1500 VLN, określoną w art. 5a Kodeksu Postępowania Cywilnego i Karnego, ograniczeniem wolności do 7 dni lub nawet karą pozbawienia wolności do 7 dni. 2. OBOWIĄZEK MÓWIENIA PRAWDY: Składanie fałszywych zeznań, tzn. zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy, jest bowiem przestępstwem za które grozi kara (art. 28 pkt 1 kodeksu karnego). 3. PRAWO DO ODMOWY SKŁADANIA ZEZNAŃ: Każda osoba może bowiem odmówić składania zeznań co określa art. 28 pkt 1 kodeksu karnego. Osoba może jednak nie skorzystać z tego prawa i złożyć zeznania.
Źródło: temida.wirtualny-swiat.com/viewtopic.php?t=9263


Temat: Powstanie Wspólnoty - narzucony zarządca przez dewelopera
... absolutnie konieczne, a potem - decyzję powinna podjąć (lub zatwierdzić) wspólnota, w trybie art.18 lub 20. Zobacz przy okazji na art. 385 Kodeksu cywilnego: "Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1674


Temat: bilety ulgowe w komunikacji miejskiej
późniejszymi zmianami, art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych – Dz. U. nr 96 poz. 590, art. 77 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z ... tekstach normatywnych nawiasy stosuje się wyłącznie jako definicję czegoś (vide art. 596. Kodeksu cywilnego: Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=51481


Temat: KREDYT HIPOTECZNY - ku przestrodze
Ust. prawo bankowe, art. 75: "W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu." ... wskazania przesłanek, które uprawniałyby do dokonania takiej oceny. Postanowienie to nie spełnia wymogu art. 385 §2 Kodeksu Cywilnego. Stanowić może niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 385ł pkt. 9 Kodeksu Cywilnego. ... czym mogą nie spełniać wymogu zawartego w art. 385 §2 Kodeksu Cywilnego. Mogą stanowić także niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385ł pkt. 9 Kodeksu Cywilnego. Część banków zmieniła kwestionowane postanowienie....
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=132864


Temat: szukam dobrych okien
... dyspóta o tym, kto, jak i o czym informuje klienta przy sprzedaży jest podstawą do stosowania ustawy i wynikających z niej uprawnień. Jak to połączyć z treścią art 385.1 kc oraz...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=1792


Temat: Absurdów regulaminowych ciąg dalszy
co jest podstawą wszystkiego o czym piszę w moich postach ( Kodeks Cywilny ) : - Art. 385. (158) § 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są...
Źródło: forum.travian.pl/showthread.php?t=111259