recepta na życie :)

Temat: Ulga odsetkowa - cena zakupu udziału w gruncie
... odsetkach z banku - proste 2) Należy mieć opisane/zaświadczenie o wartości lokalu bez wartości garażu oraz udziału w gruncie/prawie do wieczystego użytkowania (podstawa: Art. 26b ust. 3 pkt 6) - i...
Źródło: osiedlepoezji.fora.pl/a/a,24.htmlTemat: ulga odstekowa
... do dnia 31.12.2006 r. Ulga odsetkowa opisana jest w art 26b - tam też jest napisane, iż odsetki naliczone do dnia zakończenia inwestycji (podpisania aktu notarialnego) można odliczać w zeznaniu za...
Źródło: redamlyn.fora.pl/a/a,523.html


Temat: Ulga odsetkowa
Wydaje mi się, że mam dobrą wiadomość w tej kwestii. Przeczytałam dziś projekt ustawy zmieniającej ustawę o podf (jeszcze nie została przyjęta) i w przepisach końcowych - art. 22 ust. 1 jest napisane: "Podatnikowi, któremu w latach 2002 - 2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b usawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiazującym przed dniem 1 stycznia...
Źródło: osmanczyka.fora.pl/a/a,29.html


Temat: Ulga odsetkowa
Wyśmienicie! Dzięki za informację! Do projektu ustawy jest też uzasadnienie, w którym, w komentarzu do Art. 22, o którym pisze Verdina pisze co następuje: "Art. 22 projektu. Celem tego przepisu jest ... a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on (ona) jednej z inwestycji wymienionej w art. 26b ust. 1 ustawy. (...)" I znów nie piszą o dodatkowych warunkach, kruczkach i niczym...
Źródło: osmanczyka.fora.pl/a/a,29.html


Temat: ulga odsetkowa
... art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (w brzmieniu do 31.12.2006 r.) pojęcia budynek nowowybudowany. Dla zastosowania ulgi odsetkowej wystarczy, że podatnik wykaże, iż zaciągnięty kredyt przeznaczył na zaspokojenie...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=744


Temat: Zmiana przepisów podatkowych od 1 stycznia 2009r
utraty prawa do ulgi. Po zmianach to kuriozalne ograniczenie przestanie obowiązywać (art. 7 ustawy nowelizującej). Podjęto wreszcie próbę wprowadzenia do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uregulowania umożliwiającego odliczenie od podatku obowiązkowych składek społecznych i zdrowotnych zapłaconych za granicą, jeżeli nie zostały wcześniej odliczone od dochodu, co ma duże znaczenie dla naszych rodaków pracujących za granicą (art. 27b ustawy w planowanym brzmieniu). Z ulgi prorodzinnej będą mogli, po zmianach, skorzystać już nie tylko rodzice i opiekunowie prawni, ale także rodzice zastępczy (art. 27f ustawy w planowanym brzmieniu). W znowelizowanej ustawie o podatku ... – podwójnej zaliczki na podatek dochodowy ma zostać zniesiony (art. 44 ustawy w planowanym brzmieniu).
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1052


Temat: Nowe zasady refundacji składek ubezpieczeniowych
Zatrudnianie niepe?nosprawnych - nowe zasady refundacji sk?adek ubezpieczeniowych Refundacja zamiast finansowania sk?adek Od 1 stycznia 2008 r. finansowanie sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne osób niepe?nosprawnych na podstawie art. 25 ustawy o rehabilitacji zast?pi comiesi?czna refundacja (art. 25a ustawy). Warunkiem otrzymania refundacji b?dzie: z?o?enie wniosku i informacji pozwalaj?cej na ustalenie wysoko?ci refundacji, terminowe op?acenie refundowanych sk?adek w ca?o?ci oraz brak zaleg?o?ci wobec PFRON przekraczaj?cych ... wynagrodze? osób niepe?nosprawnych, tak jak w przypadku dofinansowa? wed?ug zasady pierwsze?stwa dost?pu do jednoetatowej puli (art. 26b ust. 3 ustawy) - w przypadku gdy osoba niepe?nosprawna jest zatrudniona u wielu pracodawców....
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2195


Temat: odliczanie podatkowe
Z ulgi można skorzystać zakładając, że spełnione zostaną warunki określone w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=499


Temat: ODSETKI OD KREDYTU-rozliczenie podatku
Wszystkim zainteresowanym ulgą odsetkową polecam art. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1588 ). Oto jego treść: "Art. 9. 1. Podatnikowi, któremu w latach 2002—2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia ... powodu zlikwidowania ulgi odsetkowej z rokiem 2007. Co do wymogu posiadania aktu notarialnego na zakupione mieszkanie, mówi o nim art. 26b ust.2 pkt. 4 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca...
Źródło: skorosze.eu/viewtopic.php?t=712


Temat: Jak wygląda sprawa aktów notarialnych w b1 i b2
... powoduje, że podatnik traci możliwość skorzystania z przedmiotowego odliczenia. Termin określony w art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy jest terminem prawa materialnego, od którego przepisy ustawy nie przewidują żadnego wyjątku....
Źródło: skorosze.eu/viewtopic.php?t=472


Temat: AKTU........ ZBYT WCZESNA RADOŚĆ?!?!?!?!?
w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej...
Źródło: pulawska.fora.pl/a/a,325.html


Temat: WIELKA TRAGEDIA,OGROMNA STRATA,NARODOWA TRAUMA
razie potrzeby wniosła sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Jestem pełnomocnikiem kilku pokrzywdzonych, których reprezentuję przed Wojskową Prokuraturą Okręgową w Warszawie, ul. Nowowiejska 26B, 00-911 Warszawa – sygnatura akt: ... art. 6 ust. 3 traktatu o Unii Europejskiej (TUE), który mówi, żeprawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych państwom ... Już w preambule TUEpotwierdza sięprzywiązanie państw członkowskich do zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego. Mówi o tym expressis verbis także art. 2 TUE. Sprawa katastrofy smoleńskiej pokazuje, że Rzeczpospolita Polska narusza postanowienia traktatowe. Dlatego jest uzasadnione jak najszybsze wszczęcie postępowania zgodnie z art. 258 TFUE, aby nie trzeba było czekać przez następne 70 lat na wyjaśnienie...
Źródło: forumglubczyckareaktywacja.fora.pl/a/a,1139.html


Temat: pytania-odpowiedzi z Ministerstwa Finansów - ulga odsetkowa
... stanowi art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy opdof, w przypadku wykorzystania kredytu na cele mieszkaniowe premiowane ulg? oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego u?ytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegaj? odsetki...
Źródło: forum.zacisze.olsztyn.ayz.pl/viewtopic.php?t=11


Temat: SZEREG H, I i J odezwijcie się...
"... Art. 26b. 1. Od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: 1) budową budynku mieszkalnego, albo 2) wniesieniem...
Źródło: osiedlelesne.smolec.pl/viewtopic.php?t=458