recepta na życie :)

Temat: Wymuszanie nadgodzin?
W pewnych okolicznościach w regulaminie pracy może być jedynie zwiększona liczna pracy w nadgodzinach - rocznie - na podst art 151§ 4 k.p - czyli dopuszcza się ustalenie większej ilości nadgodzin niż ustawowa. Natomiast absulutnie nie można w harmonogramie czasu pracy planować pracy w godz. nadliczbowych z półrocznym wyprzedzeniem. Jest to niezgodne z kodeksem pracy, czyli jesli jest taki zapis w regulaminie - to jest on niezgodny z prawem ! Kodeks pracy mówi kiedy praca w nadgodzinach nią jest - czyli jest pracą "nagłą"- np: Czyli: - konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=64446Temat: Kiedy można odmówić pracodawcy pracy po godzinach..?
Zgodnie z art. 151 § 1 kodeksu pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) pracą w godzinach nadliczbowych jest m.in. ta wykonywana przez zatrudnionego ponad obowiązujące go normy czasu. Za standardowy uznaje się ośmiogodzinny dzień pracy, czyli przeciętnie 40 godzin w tygodniu. Każda dodatkowa godzina jest już nadliczbową. Pracodawca musi przede wszystkim pamiętać o tym, że tzw. nadgodziny może zlecać jedynie w sytuacjach, gdy jest to naprawdę niezbędne. Kodeks pracy uznaje za takie: - konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska ... standardowy czas pracy. Należy jednak pamiętać, że w ciągu roku liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 na osobę.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1517


Temat: zatrudnienie na 1/2 etatu
Opisany przez Pana stan prawny oraz czynności wykonywane w postaci sporządzania odpowiedniego grafiku są zgodne z obowiązującym prawem i nie widzę podstaw do kwestionowania ich przez państwową inspekcję pracy. Co do czasu pracy... nie możemy zapominać o podstawowych warunkach jakie muszą być spełnione przy nawiązaniu stosunku pracy a zwłaszcza stosunku pracy na 1/2 etatu. Przede wszystkim mam na myśli art. 151 § 5 Kodeksu Pracy dotyczący określenia w umowie o pracę dopuszczalnej liczby godzin ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy których przekroczenie uprawnia pracownika oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku w postaci wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Jeżeli opisane są godziny pracy w ewidencji czasu pracy i spełniają one wymagania kodeksowe o czasie pracy a jednocześnie nie są one przekraczane w danym okresie rozliczeniowym ponadto umowa o pracę spełnia warunki z art 151 o którym wyżej pisałem wówczas nie ma się czego obawiać!!! Proszę pamiętać że ORGANIZACJA PRACY NALEŻY...
Źródło: forum-prawne.com.pl/viewtopic.php?t=71


Temat: Kiedy szkolenie jest wliczane do czasu pracy?
Szkolenie bhp, niezale?nie od tego, czy odbywa si? w godzinach pracy, czy poza nimi, pracodawca musi zaliczy? do czasu pracy. Je?eli takie szkolenie odby?o si? po godzinach pracy (czego w miar? mo?liwo?ci nale?y unika?), b?dzie to oznacza?o, ?e wyst?pi?y godziny nadliczbowe. Je?li za? chodzi o szkolenia inne ni? bhp: gdy szkolenie odbywa si? w godzinach pracy danego pracownika - nale?y je wliczy? do czasu pracy, gdy szkolenie odbywa si? poza godzinami pracy danego pracownika - nie mo?e by? zaliczone do czasu pracy (niezale?nie od celu i charakteru szkolenia). Uwaga! Czas szkole? nie mo?e narusza? prawa pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku. Dotyczy to zarówno szkole? wliczanych, jak i niewliczanych do czasu pracy. Podstawa prawna: art. 128, art. 151 oraz art. 237 3 § 3 Kodeksu pracy.
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2264


Temat: Dobowy czas pracy
Czy nauczyciel może mieć w ciągu dnia powyżej 8 godz. pracy (np. 10)? Wiem, że w kodeksie pracy godz. powyżej 8 godz. w danym dniu traktuje się jako nadliczbowe. Czy ta zasada odnosi się też do nauczycieli? odpowiem i tu. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, w pięciodniowym tygodniu pracy na podstawie art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1 KN. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować: 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ... przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Jeśli wykonywanie tych czynności służbowych przez nauczyciela nie przekroczyło 40 godzin w tygodniu - nie można mówić o pracy w godzinach nadliczbowych i wobec tego nauczycielowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi bowiem praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy (art. 151 § 1 Kodeksu pracy)...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2856


Temat: Dobowy czas pracy
Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, w pięciodniowym tygodniu pracy na podstawie art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1 KN. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować: Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi bowiem praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy (art. 151 § 1 Kodeksu pracy) a te mówią, ... tydzień pracy. Ja się dopytuję na jakiej podstawie sie twierdzi, że obowiązuje mnie 40 godzinny tydzień pracy?? Czy jest jakiś inny przepis mówiący o tym??
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2856


Temat: 12 świąt wolnych!
Kwestie dni wolnych od pracy reguluje ustawa o o dniach wolnych od pracy z 18 stycznia 1951 r., która wymienia następujące święta: 1) 1 stycznia – Nowy Rok 2) pierwszy dzień Wielkanocy (tj. Niedziela Wielkanocna, święto ruchome) 3) drugi dzień Wielkanocy (tj. Poniedziałek Wielkanocny, święto ruchome) 4) 1 maja – Święto Państwowe (ustawa nie nazywa tego dnia "Świętem Pracy") 5) 3 maja ... racji i o takich działaniach można poinformować PIP. Ponadto ważna tutaj jest nowelizacja kodeksu pracy z 6 lipca 2007 r., która wprowadza do kodeksu pracy art. 151 ind. 9A i stwierdza, że praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona. Powyższy przepis należy stosować także w sytuacji, gdy święto przypada w niedzielę. Pozdrawiam.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=2987


Temat: Będą rekompensaty za nadgodziny
na poszczególne dni byłoby przesadą. – Gdy ewidencja czasu pracy jest prowadzona przez firmę w sposób niewiarygodny, to sąd może ustalać stan faktyczny np. na podstawie zeznań świadków – stwierdził w uzasadnieniu Józef Iwulski, sędzia Sądu Najwyższego. A kiedy my doczekamy się analogicznych regulacji jak w Kp: Zgodnie z art. 151/1 kodeksu pracy za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: - 100 proc. wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, - 50 proc. wynagrodzenia – za pracę w...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=68


Temat: Karta Pracy 2
dni urlopy czy jak? (to samo z dniami niezdolności do pracy -wiersz 23) Pieszesz że arkusz działał poprawnie dla jednego roku (domyślam się że dla 2009)- jeżelii tak to nie jet...
Źródło: excelforum.pl/viewtopic.php?t=10812


Temat: Parada Parowozów -Wolsztyn 2008r
Ponieważ rozdział V, artykuł 151, kodeksu pracy, wyrażnie zabrania pracować w dni ustawowo uznane za wolne od pracy. Wyłącznie sam właściciel może stanąć za ladą.
Źródło: parowozycompl.fora.pl/a/a,56.html


Temat: praca w nadgodzinach
Ponieważ materiału jest sporo i nie zmieściłby się w poście, podrzucam linka do Kodeksu Pracy. http://www.msp.money.pl/akty_prawne/kodeks_pracy/ Praca w godzinach nadliczbowych ( według kodeksu - Art.151 &1)jest dopuszczalna w razie: 1) konieczności ... tym, że nadgodziny jako zdarzenie szczególne nie mogą podlegać planowaniu w związku z tym może się tak zdarzyć, że pracodawca stwierdzi ich konieczność na godzinę przed końcem zmiany. W kodeksie pracy nie ma bezpośredniego zapisu na podstawie, którego pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Jednakże obowiązek ten wywodzi się z art. 100 § 1 k.p. w którym to czytamy, iż pracownik powinien stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, a także z art. 100 § 2 pkt 4 w którym to zobowiązuje się pracownika do dbania o dobro zakładu pracy. Generalnie pracownik więc nie może odmówić pracy w godzianach nadliczbowych. Odmowa uzasadniona jest w przypadku gdy mamy do czynienia z pracownikami szczególnie chronionymi (kobiety w ciąży). dopuszcza się także odmowę pracy w godzinach nadliczbowych w przypadku gdy praca w godzinach nadliczbowych nie jest możliwa np: w sytuacji samotnego wychowywania dziecka poniżej lat 4, ponieważ jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nieuzasadniona odmowa pracy w godzinach nadliczbowych może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Materiał...
Źródło: aniolek.fora.pl/a/a,136.html


Temat: Ciekawa oferta pracy dla osob z Poznania.
Kodeks pracy: Rozdzia? V Praca w godzinach nadliczbowych Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad obowi?zuj?ce pracownika normy czasu pracy, a tak?e praca wykonywana ponad przed?u?ony dobowy wymiar czasu pracy, wynikaj?cy z obowi?zuj?cego pracownika systemu i rozk?adu czasu pracy, stanowi prac? w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: 1) konieczno?ci prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony ?ycia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub ?rodowiska albo usuni?cia awarii, 2) szczególnych potrzeb pracodawcy. "Autor: Andrzej Marek ?ród?o: Gazeta Prawna Nr 182/2007 z dnia 2007-09-19 Pracodawca nie mo?e stale zleca? pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych. Stanowi to naruszenie przepisów o czasie pracy, nara?a go na odpowiedzialno?? za wykroczenie i kar? grzywny od 1 tys. do 30 tys. z?. Praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna ... grupy przypadków uzasadniaj?cych prac? w nadgodzinach nale?y wymieni? takie zdarzenia, jak: powód?, trz?sienie ziemi, po?ar, katastrofy (budowlane, drogowe, lotnicze, morskie). S? to zatem sytuacje wyj?tkowe i nieprzewidywalne. Natomiast poj?cie szczególne potrzeby pracodawcy nie obejmuje wykonywania zada? normalnych, planowanych. Szczególne potrzeby mog? na przyk?ad wynika? ze znacznej okresowej absencji chorobowej pracowników, konieczno?ci pilnego (terminowego) wykonania prac ko?cz?cych dane zadanie (etap robót budowlanych)." oczywi?cie...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=3232


Temat: PO tylko z licencją
Nie wyp?acasz dodatku za godziny nadliczbowe na czas – licz si? z konsekwencjami Czy pracodawca, który nie rozliczy? w danym miesi?cu pracy nadliczbowej z tytu?u przekroczenia normy dobowej, powinien w ostatnim ... godziny nadliczbowe spowodowane przekroczeniem dobowej normy czasu pracy powinien by? wyp?acony wraz z wynagrodzeniem za dany miesi?c, w którym te nadgodziny powsta?y. Za ?redniotygodniowe – na koniec okresu rozliczeniowego Z uwagi ... W lipcu i sierpniu zosta? wezwany do pracy w 2 dniach grafikowo wolnych od pracy na 6 godzin w ka?dym. Praca w te dni spowoduje – na koniec okresu rozliczeniowego, który up?ynie we wrze?niu – przekroczenie ?redniotygodniowej normy czasu pracy o 12 godzin. Za te 12 godzin – wraz z wynagrodzeniem za wrzesie? – nale?y wyp?aci? pracownikowi 100% dodatek. Grzywna i odsetki Niedochowanie terminu wyp?aty dodatków nie powoduje, ?e ich wysoko?? wzrasta. Jednak opó?niaj?c ich wyp?at? pracodawca pope?nia wykroczenie, za które inspektor pracy mo?e na?o?y? mandat od 1.000 do 2.000 z?, a s?d grodzki na wniosek inspektora ma prawo orzec grzywn? nawet do 30.000 z?. Dodatkowo, na ??danie pracownika powstaje obowi?zek wyp?acenia mu odsetek ustawowych w zwi?zku z opó?nieniem. Podstawa prawna: art. 151 § 1, art. 1511 § 1 i 2, art. 282 § 1 pkt 1 kp art. 481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 kp. http://www.kadryonline.pl...ncjami-837.html Pawle, s? dwa rodzaje nadgodzin - z przekroczenia dobowego wymiaru czasu pracy - p?atne w miesi?cu w którym wyst?pi?y oraz - z przekroczenia ?redniotygodniowej normy - p?atne na koniec okresu rozliczeniowego.
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=1735


Temat: Co zapisujemy w umowie o pracę na niepełny etat ?
Co zapisujemy w umowie o pracę na niepełny etat ? Co trzeba zapisać w umowie o pracę pracownika, którego zatrudniamy na niepełny eta ? Jakie warunki zatrudnienia określić w informacji wręczanej takiemu pracownikowi ? Określamy wymiar czasu pracy W umowie o pracę zawieranej z pracownikiem zatrudnianym na część etatu musimy przede wszystkim odpowiednio określić wymiar jego czasu pracy. Kodeks pracy nie wskazuje sposobu, w jaki należy to zrobić. Zwykle wymiar czasu pracy określa się ułamkowo - poprzez wskazanie, na jaką część etatu pracownik jest zatrudniony (np. 1/2 etatu, 3/5 etatu). Ustalamy godziny rozliczane jak godziny nadliczbowe Zawierając umowę o pracę z pracownikiem, którego zatrudniamy w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie zapomnijmy ustalić i napisać w umowie o pracę dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w tej umowie wymiar czasu pracy, której przekroczenie uprawnia pracownika do otrzymania, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatku do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 5 kp). Przekazujemy informację o warunkach zatrudnienia Pracownikowi zatrudnianemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, tak jak każdemu nowo zatrudnionemu pracownikowi, mamy obowiązek przekazać w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pisemną informację o: * obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, * częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, * wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, * długości okresu wypowiedzenia umowy, * układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty. Jeżeli nie mamy obowiązku ustalenia regulaminu pracy (bo zatrudniamy mniej niż 20 pracowników), dodatkowo informujemy pracownika niepełnoetatowego o: * porze nocnej, * miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, * sposobie potwierdzania przybycia do pracy i obecności w pracy, * sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 29 § 3 kp). Uwaga! Sporządzając pisemną informację dla pracownika zatrudnianego w niepełnym wymiarze czasu pracy, pamiętajmy, by wyliczyć dokładny wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, również po przeliczeniu go na godziny i dni wynikające z wymiaru zatrudnienia. Więcej przeczytasz w poradniku Prawo pracy - Personel od A do Z Podstawa prawna: * art. 29 § 3, art. 151 § 5 Kodeksu pracy (kp). https://webmail.home.pl/webmail/readmail?id=13113760011424012288&folder=2215751&a=0
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=3662


Temat: Praca w święta
reguluje zasad gdy nauczyciel wykonuje pracę na zlecenie (skierowanie) przez dyrektora i ni ejest to praca z młodzieżą jak np wycieczka. Zatem tu trzeba zastosować kodeks pracy.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1014


Temat: Niesprawiedliwość kierownictwa
Posłużę się cytatami z kodeksu pracy, żeby poprzeć swoje odpowiedzi. I tak: Pytanie 1 Zgodnie z art. 11(z indeksem 2) Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków (...). Czyli świadczy to również o tym, że zawierana przez nich umowa o pracę powinna się nazywac tak samo, a nie różnie, a skoro jest ten sam stopień to należy uznać, że jest to to samo stanowisko pracy. Jeśli inne nazwanie stanowiska wiąże się ze zróżnicowaniem płacy odsyłam do art. 18 (z indeksem 3c) §3 To, że RW jest zatrudniony jako MR nie zwalnia go z odpowiedzialności prawnokarnej, ponieważ posiadanie stopnia RW ją nakłada i nie można tego ominąć przez zatrudnienie jako MR. Pytanie 2 Powinieneś mieć w umowie o pracę określony rodzaj pracy, najczęściej jest też określany zakres obowiązków. Jeśli masz napisane, że "ratownik sprząta basen" no to musisz sprzątać. Jeśli natomiast masz jakieś ogólne sformulowanie typu "wykonuje prace ratownika" to powinieneś się ... o pracę. Pytanie 3 Generalnie darmowe korzystanie z basenu przez ratowników zależy tylko od dobrej woli pracodawcy. Nieco inaczej będzie, jeśli np. chcesz pływać, bo przygotowujesz się do kursu instruktora pływania albo SRW, czy też studiujesz na AWFie. Zgodnie z art. 17 "Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych" i myślę, że wymienione sytuacje spokojnie można zakwalifikowac do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Sprawa jest jednak dyskusyjna. Pytanie 4 Zgadzam się z moim przedmówcą;) Pytanie 5 Praca w porze nocnej musi spełniać inne kryteria (151 z indeksem 7 §1) i praca od 22 do 23 na pewno nią nie jest. Zasadniczo sobota nie została szczególnie wyróżniona w kodeksie pracy, w twoim przypadku praca w niedzielę też nie będzie jakoś szczególnie opłacana -art.151 z indeksem 10. W zamian za prace w niedzielę musisz natomiast dostać inny dzień wolny. Jeśli natomiast nie ma takiej możliwości w okresie ustalonym w 151 z indeksem 11 § 1 i 2 przysługuje dodatek 100% wynagrodzenia za pracę w niedzielę. Pozdrawiam
Źródło: forum.wopr.net.pl/viewtopic.php?t=2324